Kallelse till vårmöte

17 mars, 2021 Av Richard Svalling

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Eskilstuna Golfklubbs medlemmar kallas härmed jämlikt § 15 i klubbens stadgar till ordinarie vårmöte.

Tid:               Onsdag 31 mars 2021 kl. 18.30

Plats:             Digitalt möte: Easy Meet

FÖREDRAGNINGSLISTA

Mötets öppnande

1.                   Fastställande av röstlängd för mötet

2.                   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.                   Fastställande av föredragningslista

4.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5.         Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

6.                   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

7.                   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

8.         Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

9.                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.                 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

11.                 Övriga frågor            

Enligt klubbens stadgar 15 § ska Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga en vecka före mötet. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på kansliet senast den

24 mars.

Välkomna till vårmötet!

Styrelsen