Lokala regler och tidsbokningsregler

Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid shopen och på hemsidan (www.eskilstunagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out-of-bounds och interna out-of-bounds (Regel 18.2)

 1. Banans gräns, out of bounds, definieras av vita pinnar.
 2. Vid spel av hål 9 är området till höger om hål 9, definierat av svarta/vita pinnar, out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 9. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.
 3. En boll som blir liggande på eller bortom vägen mellan hål 9 och 18 är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 2. a) Spelförbudszon

Området inom det röda pliktområdet definierat av röda pinnar med grön topp (diket hitom green på hål 16) är en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e.

Pliktområdets bortre gräns (greensidan av diket) definieras av röda pinnar med grön topp samt träpalissadens vertikala del, en boll som ligger på palissaden är alltså inte i hindret.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

 1. b) Bollen träffar kraftledning

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

 1. c) Boll spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen

”När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades. Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns). Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.”

 

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete (MUA)
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 6. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 7. Myrstackar.
 8. Täckta dräneringar på en finklippt del av spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

 

 1. b) Flyttbara tillverkade föremål

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

 

 1. c) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Elstängsel på hål 3, 4, 5, 14 och 15 är oflyttbara hindrande föremål.
 3. Objekt identifierade med orange markering är oflyttbara hindrande föremål.
 4. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 

 

Reviderad 2019-05-14 av Tävlingskommittén för Eskilstuna GK
Godkänd 2019-05-27 av Regel- och handicapkommittén, Södermanlands Golfförbund
.
Fastställd 2019-05-28 av styrelsen för Eskilstuna GK

Tidsbokningsregler Eskilstuna GK

Vi har tidsbokning under hela säsongen mellan 05:00-22:00 om inget annat har angivits. Bokning av tider görs helst via Min Golf. Man kan även boka starttider via shopen i mån av tid på 016-142629. Medlemmar kan boka 90 dagar innan och gäster 30 dagar innan. Samtliga spelare i bollen skall namnges med namn och golf-id. Max hcp per boll är 110. Var alltid ute i god tid (ca 10 min innan start) på 1:a tee för att vara förberedd att slå ut på den starttid som ni har. Ha alltid greenlagare i fickan och laga ditt nedslagsmärke.

Grupper/företagsgolf
Bokas via Janne Ekman på marknad 016-142629 alt 016 – 5506045, eller via mail: janne.ekman@eskilstunagk.se

Incheckning
Ska ske senast 15 minuter före erhållen starttid i shopen, terminalen eller via appar som man kan checka in sig i för samtliga spelare i bollen. Har detta inte skett förlorar spelaren rätten till sin starttid. Receptionen har också rätt att ”fylla på bollarna” med väntande spelare. Fyllnad av ej fyllda bollar vid hög beläggning ESGK har rätten att boka om spelare i ej fyllda bollar runt den starttid man har bokat för att banan skall beläggas effektivt under dagar med högt bokningstryck. Information till respektive spelare görs via ett mail från GIT om ändring av starttid samt den nya starttiden.

Gäst
Som gäst, ska du alltid före start betala greenfeeavgift. Om receptionen är stängd så kan betalning göras med Swish eller genom kontant betalning. Vid kontant betalning använd våra greenfeekuvert som lägges i brevinkastet. Priser för aktuell greenfee finner ni vid incheckningen eller på hemsidan

Avbokning
Vänligen avboka din starttid så snart du vet med dig att du inte kan spela. Detta gör du via Min Golf, appar som hanterar starttider eller till vår shop under öppettider. Tider som inte avbokats 60 minuter innan starttid debiteras med 200 kr. Gäller både gäster och medlemmar. Byte av spelare kan ske ända fram till 15 minuter innan bokad starttid.

Frost
Vid frost är det absolut förbjudet att spela golf. Har man bokat in en starttid när det frost på banan, går den starttiden förlorad och man får boka in en ny starttid.

Banpersonal
Personal som utför jobb på banan har alltid företräde. Absolut förbjudet att slå om någon banpersonal är i farozonen och inte vinkat fram er spelare. Ha alltid god ögonkontakt/vinka åt personalen för att säkerhetsställa allas säkerhet.