Lokala regler och tidsbokningsregler

Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out-of-bounds och interna out-of-bounds (Regel 27)
a. Out-of-bounds mellan hål 1 och hål 9 gäller endast vid spel på hål 9. Vid spel på hål 1 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.
b. En boll som passerat den out-of-boundsmarkerade vägen mellan hål 9 och 18 och är i vila på andra sidan vägen är out-of-bounds,även om den ligger på en annan del av banan.

Vattenhinder (Regel 26). a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1).
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå-vita pinnar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
e. Myrstackar.
f. Täckta dräneringar på en finklippt del av spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1).
a. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2).
a. Elstängsel på hål 3, 4, 5, 14 och 15 är oflyttbara hindrande föremål.
b. Objekt identifierade med orange markering är oflyttbara hindrande föremål.
c. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1).
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.
Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.
Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3.
Boll träffar ledningstråd.
Om en boll träffar en upphöjd ledningstråd skall spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en ny boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan.

Reviderad 2018-03-21 av Tävlingskommittén för Eskilstuna GK
Godkänd 2018-04-28 av Regel- och handicapkommittén, Södermanlands Golfförbund.
Fastställd 2018-05-01 av styrelsen för Eskilstuna GK

Tidsbokningsregler Eskilstuna GK

Vi har tidsbokning under hela säsongen mellan 05:00-22:00 om inget annat har angivits. Bokning av tider görs helst via Min Golf. Man kan även boka starttider via shopen i mån av tid på 016-142629. Medlemmar kan boka 90 dagar innan och gäster 30 dagar innan. Samtliga spelare i bollen skall namnges med namn och golf-id. Max hcp per boll är 110. Var alltid ute i god tid (ca 10 min innan start) på 1:a tee för att vara förberedd att slå ut på den starttid som ni har. Ha alltid greenlagare i fickan och laga ditt nedslagsmärke.

Grupper/företagsgolf
Bokas via Janne Ekman på marknad 016-142629 alt 016 – 5506045, eller via mail: janne.ekman@eskilstunagk.se

Incheckning
Ska ske senast 15 minuter före erhållen starttid i shopen, terminalen eller via appar som man kan checka in sig i för samtliga spelare i bollen. Har detta inte skett förlorar spelaren rätten till sin starttid. Receptionen har också rätt att ”fylla på bollarna” med väntande spelare. Fyllnad av ej fyllda bollar vid hög beläggning ESGK har rätten att boka om spelare i ej fyllda bollar runt den starttid man har bokat för att banan skall beläggas effektivt under dagar med högt bokningstryck. Information till respektive spelare görs via ett mail från GIT om ändring av starttid samt den nya starttiden.

Gäst
Som gäst, ska du alltid före start betala greenfeeavgift. Om receptionen är stängd så kan betalning göras med Swish eller genom kontant betalning. Vid kontant betalning använd våra greenfeekuvert som lägges i brevinkastet. Priser för aktuell greenfee finner ni vid incheckningen eller på hemsidan

Avbokning
Vänligen avboka din starttid så snart du vet med dig att du inte kan spela. Detta gör du via Min Golf, appar som hanterar starttider eller till vår shop under öppettider. Tider som inte avbokats 60 minuter innan starttid debiteras med 200 kr. Gäller både gäster och medlemmar. Byte av spelare kan ske ända fram till 15 minuter innan bokad starttid.

Frost
Vid frost är det absolut förbjudet att spela golf. Har man bokat in en starttid när det frost på banan, går den starttiden förlorad och man får boka in en ny starttid.

Banpersonal
Personal som utför jobb på banan har alltid företräde. Absolut förbjudet att slå om någon banpersonal är i farozonen och inte vinkat fram er spelare. Ha alltid god ögonkontakt/vinka åt personalen för att säkerhetsställa allas säkerhet.